Naixu

Có nhiều lúc cảm xúc cũng đâu diễn đạt được bằng ngôn ngữ.