Định nghĩa Java Foundation Classes (JFC) là gì?

Java Foundation Classes (JFC) là Các lớp Java Foundation (JFC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Foundation Classes (JFC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java Foundation Classes (JFC) là một tập hợp các giao diện người dùng đồ họa (GUI) thành phần cho các ứng dụng Java mà phần mềm tinh giản và ứng dụng điện toán đám mây phát triển. JFC chứa Abstract Window Toolkit (AWT), Java 2D và Swing.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì khả năng cross-nền tảng của nó, viết các ứng dụng Java chạy trên bất kỳ hệ điều hành mà không cần yêu cầu thay đổi mã nguồn. Tuy nhiên, khi viết một ứng dụng GUI cho phép các nhà phát triển luôn phải đối mặt với tình trạng khó xử: nên GUI cùng được cung cấp trên tất cả các nền tảng, hoặc nên GUI phù hợp với giao diện của nền tảng cơ bản của nó? Với tùy chọn đầu tiên, cái nhìn và cảm nhận của một nút, thanh cuộn, hộp văn bản hoặc hộp kiểm là như nhau, bất kể nền tảng. Ví dụ, một ứng dụng xử lý văn bản phát triển trong Java trông và cảm thấy như vậy khi chạy trên hệ điều hành Windows hoặc Linux. Với tùy chọn thứ hai, các nút, thanh cuộn và hộp văn bản, vv, thay đổi và thích ứng với giao diện của hệ điều hành máy chủ. Trong trường hợp này, cùng xử lý văn bản ứng dụng trông và cảm thấy giống như một ứng dụng Windows khi chạy trên Windows, nhưng khi chạy trên Linux, nó trông và cảm thấy giống như một ứng dụng Linux. Một lợi thế JFC chính là thành phần của nó là cắm và đòi hỏi ít dòng mã. Thêm vào đó, JFC giữ phẩm chất Java. Do đó, hiệu suất của một giao diện tạo ra thông qua JFC là dự đoán được. Một ứng dụng chạy trơn tru trên một hệ điều hành chạy trơn tru trên hệ điều hành khác.

What is the Java Foundation Classes (JFC)? – Definition

Java Foundation Classes (JFC) are a set of graphical user interface (GUI) components for Java applications that streamline software and cloud application development. JFC contains the Abstract Window Toolkit (AWT), Java 2D and Swing.

Understanding the Java Foundation Classes (JFC)

Because of its cross-platform capabilities, written Java applications run on any OS without source code change requirements. However, when writing a GUI-enabled application, developers always face a dilemma: Should the same GUI be provided across all platforms, or should the GUI be consistent with the look and feel of its underlying platform? With the first option, the look and feel of a button, scroll bar, text box or checkbox are the same, regardless of platform. For example, a word processor application developed in Java looks and feels the same when running on Windows or Linux operating systems. With the second option, the buttons, scroll bars and text boxes, etc., change and adapt to the look and feel of the host OS. In this case, the same word processor application looks and feels like a Windows application when running on Windows, but when running on Linux, it looks and feels like a Linux application. A key JFC advantage is that its components are pluggable and require fewer lines of code. Additionally, JFC retains Java qualities. Thus, the performance of a GUI created through JFC is predictable. An application that runs seamlessly on one OS runs seamlessly on another OS.

[external_link offset=2]

Thuật ngữ liên quan

  • World Wide Web (WWW)
  • Mandatory Access Control (MAC)
  • Linux
  • .NET Framework (.NET)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Java
  • Abstract Window Toolkit (AWT)
  • Java Swing
  • Software
  • Commit

Source: Java Foundation Classes (JFC) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm