Microsoft Network (MSN) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Microsoft Network (MSN) là gì?

Microsoft Network (MSN) là Microsoft Network (MSN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Microsoft Network (MSN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng Microsoft (MSN) là một tập hợp các ứng dụng web và các dịch vụ nội dung trực tuyến. MSN Mời tải miễn phí phần mềm và dãy phòng khác nhau, blog lưu trữ để chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề, mẹo và thủ thuật liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng, và các thông tin pháp lý về các phần mềm khác nhau. Hơn nữa, trang web cung cấp “Cộng đồng Dịch vụ” bao gồm nhóm tin, diễn đàn và chat.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng Microsoft bắt đầu như một cổng thông tin dịch vụ dựa trên đăng ký với việc phát hành Windows 95, nhưng hệ thống đã được chuyển đổi trong năm 1996 đến các trang web. Trang web này ban đầu được tạo ra để cung cấp phần mềm và các giao thức cho các ứng dụng của nó, nhưng sau đó với sự thay đổi của tiêu chuẩn hóa giao thức Internet, các trang web đã được chuyển đổi chào bán tiêu chuẩn thế giới ứng dụng Web Wide như Internet Explorer và Microsoft Outlook. Tin tức trên một loạt các chủ đề, thời tiết và dịch vụ tìm kiếm đều có thể được truy cập thông qua MSN.

What is the Microsoft Network (MSN)? – Definition

The Microsoft Network (MSN) is a collection of Web applications and online content services. MSN offers free downloads of various software and suites, blog hosting to share experiences and discuss issues, tips and tricks regarding the use of apps, and legal information about various software. Moreover, the website offers “Community Services” consisting of newsgroups, forums, and chat.

Understanding the Microsoft Network (MSN)

The Microsoft Network began as a subscription-based service portal with the release of Windows 95, but the system was converted in 1996 to the website. The website was initially created for providing software and protocols for its applications, but later with the shift of standardization of Internet protocol, the website was converted for offering standard World Wide Web applications such as Internet Explorer and Microsoft Outlook. News on a variety of topics, weather and search services can all be accessed through MSN.

[external_link offset=2]

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Account
  • World Wide Web (WWW)
  • Internet
  • Web Portal
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: Microsoft Network (MSN) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

[external_footer]

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

FYP trong bảo hiểm là gì? Ý nghĩa của thuật ngữ FYP

Next Post

OML là gì? Ý nghĩa viết tắt của oml

Related Posts