Thông tin thuật ngữ swerve tiếng Anh

Định nghĩa – Khái niệm

swerve tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ swerve trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ swerve tiếng Anh nghĩa là gì.

[external_link_head]

swerve /swə:v/

* danh từ

– sự chệch, sự đi lệch hướng

[external_link offset=1]

* nội động từ

– đi chệch, đi lệch hướng

=he never swerves an inch from his duty+ anh ta không bao giờ đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình một tí nào

=ball swerves in the air+ bóng bật chệch lên trên không

=horse swerved suddenly+ thình lình ngựa đi chệch sang lối khác

* ngoại động từ

– làm chệch; làm (quả bóng) bật chệch lên trên không

Thuật ngữ liên quan tới swerve

 • econometrist tiếng Anh là gì?
 • compurgator tiếng Anh là gì?
 • ordinary level tiếng Anh là gì?
 • wheel-train tiếng Anh là gì?
 • whirlpools tiếng Anh là gì?
 • torridness tiếng Anh là gì?
 • graphologies tiếng Anh là gì?
 • gibus tiếng Anh là gì?
 • infinitesimalness tiếng Anh là gì?
 • ultraists tiếng Anh là gì?
 • elongation tiếng Anh là gì?
 • roasted tiếng Anh là gì?
 • outdream tiếng Anh là gì?
 • volunteer tiếng Anh là gì?
 • castor-oil plant tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của swerve trong tiếng Anh

swerve có nghĩa là: swerve /swə:v/* danh từ- sự chệch, sự đi lệch hướng* nội động từ- đi chệch, đi lệch hướng=he never swerves an inch from his duty+ anh ta không bao giờ đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình một tí nào=ball swerves in the air+ bóng bật chệch lên trên không=horse swerved suddenly+ thình lình ngựa đi chệch sang lối khác* ngoại động từ- làm chệch; làm (quả bóng) bật chệch lên trên không

Đây là cách dùng swerve tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ swerve tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập expgg.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

swerve /swə:v/* danh từ- sự chệch tiếng Anh là gì?

sự đi lệch hướng* nội động từ- đi chệch tiếng Anh là gì?

đi lệch hướng=he never swerves an inch from his duty+ anh ta không bao giờ đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình một tí nào=ball swerves in the air+ bóng bật chệch lên trên không=horse swerved suddenly+ thình lình ngựa đi chệch sang lối khác* ngoại động từ- làm chệch tiếng Anh là gì?

làm (quả bóng) bật chệch lên trên không