Mục tiêu: 1 . Mục tiêu: Sức bền chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (147.8 KB, 19 trang )

Tuần 1 Tiết 1
Soạn :2482008 Giảng: 2782008
lí thuyết: một sè híng dÉn tËp lun søc bỊn

i. Mơc tiªu: 1. Mục tiêu:

– Hớng dẫn 1 số phơng pháp tập luyện sức bền. Mục 1

2. Yêu cầu:

Giúp HS nắm đợc phơng pháp đơn giản để các em TL phát triĨn søc bỊn vµ vËn dơng vµo trong giê tËp luyện TD.

II. Địa điểm, ph ơng tiện:

1 – Địa điểm: Tiến hành trên sân tập. 2. Phơng tiện:
– Còi, vở ghi.
III. tiến trình dạy- học:
Nội dung ĐL
Phơng pháp tổ chức
A.PHầN mở đầu: 1. Nhận lớp:
– ổn định tỉ chøc – KiĨm tra sÜ sè.
– Phỉ biÕn néi dung, yêu cầu bài học. 2- Khởi động:
– Xoay các khớp. – ép dọc, ép ngang.
– Bài thể dục phát triển chung.

B. Phần cơ bản: 1 Sức bền là gì: khả năng của cơ thể

chống lại mệt mỏi khi hoạt động, lao
động hay TL TDTT kéo dài 5p
35P – Cán sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x
– GV ®a ra sức bền là gì? Sức bền đợc chia làm mấy loại
2 Phân loại sức bền: 2 loại: a. sức bền chung: là khả năng của cơ thể
khi thực hiện các công việc nói chung trong 1 thời gian dài

b. Sức bền chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu 1 hoạt

động, lao động hay bµi tËp TDTT trong mét thêi gian dµi.
3 – Củng cố :
– Sức bền là gì? – Phân loại sức bền.

C. Phần kết thúc:

– Thả lỏng: – Nhận xét giờ học
– Hớng dẫn về nhà.Ôn lại các kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 8.
5P – GV lấy 1 số bài tập thực tế.
áp dụng tiết học
– GV nhấn mạnh sức bền chạy và sức bền em kh¸c nhau.
– Gäi 2 – 4 häc sinh tr¶ lêi. – Gäi 2 – 4 häc sinh nhËn xÐt.
– GV nhËn xÐt chung.
– GV híng dÉn häc sinh th¶ láng.
– G.V nhËn xÐt chung. – Häc sinh về nhà tự ôn các kỹ
năng ĐHĐN.
Tuần 1 Tiết 2
Soạn :2482008 Giảng: 2882008
đội hình đội ngũ – chạy ngắn chạy bền
I.Mục tiêu :
– ĐHĐN : Củng cố một số kĩ năng hs tập còn yếu Yêu cầu hs thực hiện tơng đối chính xác các kĩ năng đã học
– Chạy ngắn : Ôn các t thế xuất phát mặt – vai – lng hớng chạy Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động tác
Chơi trò chơi Chạy tiếp sức
phát triển sức nhanh Yêu cầu chơi đúng luật – tÝch cùc
– Ch¹y bỊn : Cđng cè lun tập nâng cao năng lực chạy bền. Giới thiệu phục hiện tợng cực điểm.và cách khắc phục
Yêu cầu HS biết vận dụng vào trong tập luyện hàng ngày
II.Địa điểm ph ơng tiện :
Sân tập,đờng chạy
III.Tiến trình dạy – học :
Nội dung Đl
Phơng pháp tổ chức
a.
Phần mở đầu
:
– Nhận lớp – n¾m sÜ sè :
– GV phỉ biÕn néi dung – ycầu bài học – Khởi động :
+ Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung
+ Xoay khớp – ép dây chằng – Kiểm tra bài cũ
Nêu cách đổi chân khi đi đều sai nhịp – thực hiện đtác
B .
Phần cơ bản : 1. Đội hình đội ngũ :
a. Luyện tập : – Đi đều- vòng phải- vòng trái- đứng lại
8-10
200m 2×8
2×8
1-2HS
28-30
5-6 – Cán sự tập hợp báo c¸o
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
GV – Cán sự điều khiển lớp khëi ®éng
-GV nhËn xÐt – cho ®iĨm HS
– HS tËp luyện 4 hàng – cán sự chỉ huy
– Đổi chân khi đi đều sai nhịp – Biến đổi đội hình 0-2-4; 0-3-6-9
b. Củng cố : Các nội dung ĐHĐN – khẩu lệnh
Thi tập đúng tập đẹp 2.Chạy ngắn
: a. Luyện tập 3 kiểu xuất phát :
– Xuất phát mặt hớng chạy – Xuất phát vai hớng chạy
– Xuất phát lơng hớng chạy b. Trò chơi : Chạy tiếp sức – 20m
c. Củng cố : Đứng mặt, vai,lng hớng chạy xuất phát
3.Chạy bền : a.Giới thiệu hiện tợng cực điểm và
cách khắc phục : – Hiện tợng : Tức ngực, khó thở, thở
nhanh và nông, vận động khó khăn, muốn bỏ cuộc
– Cách khắc phục: Cần quyết tâm không bỏ cuộc n chạy chậm lại hít
thở sâu 8-10 lần b.Luyện tập chạy bền
Nam 400m – nữ : 300m c. Phần kết thúc :
– Thả lỏng – Nhận xét – đánh giá buổi học
– HDVN : Ôn các nội dung ĐHĐN- 2
– 4HS
12- 13
1×15 m
1×15 m
2-4HS 10-12
5
– Chia nhãm tËp luyÖn – GV quan s¸t sưa sai
– Líp nhËn xÐt – GV nhËn xÐt – kÕt luËn
– HS tËp 4em nh GV quan s¸t sưa sai cho hs
– Chia líp thành 2 đội chơi – HS nhận xét
– GV nhận xét – kết luận
GV giới thiệu hiện tợng cực điểm x x x x x x x
x x x x x x x
G HS tËp 8 em nhãm nam – nữ riêng
GV quan sát – nhắc nhở HS
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Gv
Tuần 2 Tiết 3
Soạn :3082008 Giảng: 0392008
đội hình đội ngũ chạy ngắn
chạy bền
i. Mục tiêu: – ĐHĐN: Ôn đi đều – đứng lại, đổi chân khi đi đều, sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng
trái. Đội hình: 0 -3 – 6 – 9. Yc: Thực hiện động tác chính xác, kỹ thuật linh hoạt, tác phong nhanh nhẹn, t thế
chuẩn mực – rèn luyện kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật. – Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh – xuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: đúng
mặt, vai hoặc lng hớng chạy. Yc: Biết cách chơi, chơi đúng luật, nhiệt tình có tính kỷ luật, phản xạ nhanh, đúng kỹ
thuật động tác, đảm bảo t thế liên hoàn. – Chạy bền: luyện tập cực bền. Giới thiệu hiện twongj cực điểm cách khắc phục.
Yc: nắm chắc hiện tợng cách khắc phục- chạy hết cự ly phối hợp nhịp nhàng. II. Địa điểm, ph
ơng tiện:
– Trên sân trờng khô mát, sạch, còi, vạch xuất phát, đờng chạy, đích, bàn ghế GV. III.. tiến trình dạy- học:
Nội dung ĐL
Phơng pháp tổ chức
A.Phần mở đầu: 1 Tổ chức lớp: GV nhận lớp đáp lời, phổ
biến ND yc bài giảng. 2 Khởi động: Xoay kỹ các khớp toàn thân.
Tập bài TD giữa giờ tập ép hông. Tập các động tác bổ trợ cho chạy
3 Kiểm tra bài cũ: 2-4 em. T thế đứng nghiêm, nghỉ, quay các hớng.
B.Phần cơ bản 1 ĐHĐN: Ôn luyện
– Đi đều dứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. – Đi đều vòng phải, vòng trái.
– Đội hình 0-3-6-9 Chú ý: Thực hiện đúng nhịp hô.
T thế động tác chuẩn, đúng kỹ thuật, phố hợp nhịp nhàngbớc trớc đổi chân, bắt góc
khi vòng 2 Chạy ngắn: trò chơi: chạy tiếp sức.
8
2L 2L
2L
32 12
2- 4L 2- 4L
2- 3L
12 Cán sự điều khiển báo cáo h« líp
chóc GV ê
X X X X X X X X X X X
Dàn ĐH khởi động cán sự hô. GV bao quát lớp.
GV kiểm tra HS cho ®iÓm tõng em
X ê X X X X X X
X X X X X
GV híng dẫn thị phạm HS quan sát tập luyện
Chia nhóm tập luyện các cán sự hô
GV bao quát sửa kĩ thuật Kiểm tra 1 số em đánh giá
Chia lớp 2 đội nam nữ bằng nhau. Chú ý: chạy về tới vạch xuất phát ngời kế
tiếp mới đợc chạy, phát nhẹ vào vai bạn Xuất phát t thế đứng hớng mặt- vai hớng
chạy và lng hớng chạy. Chú ý: phối hợp tốt động tác, t thế chuẩn ,
phản xạ nhanh, đạp sau khoẻ hiệu quả. Chạy lng hớng chạy quay vòng 180
nhanh động tác nhịp nhàng chắc
3 Chạy bỊn: giíi thiƯu liªn tởng cực điểm
Cách khắc phục: ND SGK 38 Hiện tợng: khó thở, tức ngực, thở nhanh,
nông Khắc phục: chạy chậm hít thở sâu dang tay,
hít bằng mũi, thë ra b»ng 2 miƯng: 8 – 10 lÇn.
– Lun tËp ch¹y cù ly: N: 800m, N
2
: 600m Ch¹y hÕt cự ly, phối hợp nhịp nhàng tay
chân, thở- đảm bảo kĩ thuật bớc chạy, tốc độ quãng đờng.
C.Phần kết thúc: Lớp chạy nhẹ nhàng thả lỏng 2-3 vòng
Rũ cơ bắp toàn thân Nhận xét- đánh giá- tuyên dơng
HDVN: ôn phần ĐHĐN đã học Chạy cự ly: 40-60m tốc độ chạy 1500m
2- 4L
5
GV hớng dẫn chơi và làm trọng tài
ĐH: X X X X
X X X X
ê GV híng dÉn kÜ thuËt ®éng t¸c
®iỊu khiĨn HS tËp lun
GV bao qu¸t KiĨm tra 1 số em đánh giá
GV giới thiệu hiện tợng, cách khắc phục
ĐH X X X X ê X
X X X GV híng dÉn HS ch¹y
Chia nhóm 4 6 em Nam nữ riêng
GV quan sát- động viên HS tập ĐH: X X X
X ê X X X X
GV nhËn xÐt híng dÉn NhËn xÐt giê häc
ê
X X X X X X X
HD bµi tËp ôn
GV cho lớp giải tán HS đáp lời
Tuần 4 Tiết 7
Soạn :.. Giảng: ..
thể dục Chạy ngắn chạy bền

i. Mục tiêu- yêu cầu:

– Hớng dẫn 1 số phơng pháp tập luyện sức bền. Mục 1Giúp HS nắm đợc phơng pháp đơn giản để các em TL phát triĨn søc bỊn vµ vËn dơng vµo trong giê tËp luyện TD.1 – Địa điểm: Tiến hành trên sân tập. 2. Phơng tiện:- Còi, vở ghi.III. tiến trình dạy- học:Nội dung ĐLPhơng pháp tổ chứcA.PHầN mở đầu: 1. Nhận lớp:- ổn định tỉ chøc – KiĨm tra sÜ sè.- Phỉ biÕn néi dung, yêu cầu bài học. 2- Khởi động:- Xoay các khớp. – ép dọc, ép ngang.- Bài thể dục phát triển chung.chống lại mệt mỏi khi hoạt động, laođộng hay TL TDTT kéo dài 5p35P – Cán sù tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè.x x x x x x x x x x x xx x x x x x- GV ®a ra sức bền là gì? Sức bền đợc chia làm mấy loại2 Phân loại sức bền: 2 loại: a. sức bền chung: là khả năng của cơ thểkhi thực hiện các công việc nói chung trong 1 thời gian dàiđộng, lao động hay bµi tËp TDTT trong mét thêi gian dµi.3 – Củng cố :- Sức bền là gì? – Phân loại sức bền.- Thả lỏng: – Nhận xét giờ học- Hớng dẫn về nhà.Ôn lại các kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 8.5P – GV lấy 1 số bài tập thực tế.áp dụng tiết học- GV nhấn mạnh sức bền chạy và sức bền em kh¸c nhau.- Gäi 2 – 4 häc sinh tr¶ lêi. – Gäi 2 – 4 häc sinh nhËn xÐt.- GV nhËn xÐt chung.- GV híng dÉn häc sinh th¶ láng.- G.V nhËn xÐt chung. – Häc sinh về nhà tự ôn các kỹnăng ĐHĐN.Tuần 1 Tiết 2Soạn :2482008 Giảng: 2882008đội hình đội ngũ – chạy ngắn chạy bềnI.Mục tiêu :- ĐHĐN : Củng cố một số kĩ năng hs tập còn yếu Yêu cầu hs thực hiện tơng đối chính xác các kĩ năng đã học- Chạy ngắn : Ôn các t thế xuất phát mặt – vai – lng hớng chạy Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật động tácChơi trò chơi Chạy tiếp sứcphát triển sức nhanh Yêu cầu chơi đúng luật – tÝch cùc- Ch¹y bỊn : Cđng cè lun tập nâng cao năng lực chạy bền. Giới thiệu phục hiện tợng cực điểm.và cách khắc phụcYêu cầu HS biết vận dụng vào trong tập luyện hàng ngàyII.Địa điểm ph ơng tiện :Sân tập,đờng chạyIII.Tiến trình dạy – học :Nội dung ĐlPhơng pháp tổ chứca.Phần mở đầu- Nhận lớp – n¾m sÜ sè :- GV phỉ biÕn néi dung – ycầu bài học – Khởi động :+ Chạy khởi động +Tập bài TD phát triển chung+ Xoay khớp – ép dây chằng – Kiểm tra bài cũNêu cách đổi chân khi đi đều sai nhịp – thực hiện đtácB .Phần cơ bản : 1. Đội hình đội ngũ :a. Luyện tập : – Đi đều- vòng phải- vòng trái- đứng lại8-10200m 2x82x81-2HS28-305-6 – Cán sự tập hợp báo c¸ox x x x x x x x x x x x x x x x x xGV – Cán sự điều khiển lớp khëi ®éng-GV nhËn xÐt – cho ®iĨm HS- HS tËp luyện 4 hàng – cán sự chỉ huy- Đổi chân khi đi đều sai nhịp – Biến đổi đội hình 0-2-4; 0-3-6-9b. Củng cố : Các nội dung ĐHĐN – khẩu lệnhThi tập đúng tập đẹp 2.Chạy ngắn: a. Luyện tập 3 kiểu xuất phát :- Xuất phát mặt hớng chạy – Xuất phát vai hớng chạy- Xuất phát lơng hớng chạy b. Trò chơi : Chạy tiếp sức – 20mc. Củng cố : Đứng mặt, vai,lng hớng chạy xuất phát3.Chạy bền : a.Giới thiệu hiện tợng cực điểm vàcách khắc phục : – Hiện tợng : Tức ngực, khó thở, thởnhanh và nông, vận động khó khăn, muốn bỏ cuộc- Cách khắc phục: Cần quyết tâm không bỏ cuộc n chạy chậm lại hítthở sâu 8-10 lần b.Luyện tập chạy bềnNam 400m – nữ : 300m c. Phần kết thúc :- Thả lỏng – Nhận xét – đánh giá buổi học- HDVN : Ôn các nội dung ĐHĐN- 2- 4HS12- 131×15 m1x15 m2-4HS 10-12- Chia nhãm tËp luyÖn – GV quan s¸t sưa sai- Líp nhËn xÐt – GV nhËn xÐt – kÕt luËn- HS tËp 4em nh GV quan s¸t sưa sai cho hs- Chia líp thành 2 đội chơi – HS nhận xét- GV nhận xét – kết luậnGV giới thiệu hiện tợng cực điểm x x x x x x xx x x x x x xG HS tËp 8 em nhãm nam – nữ riêngGV quan sát – nhắc nhở HSx x x x x x x x x x x x x x x x x xGvTuần 2 Tiết 3Soạn :3082008 Giảng: 0392008đội hình đội ngũ chạy ngắnchạy bềni. Mục tiêu: – ĐHĐN: Ôn đi đều – đứng lại, đổi chân khi đi đều, sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòngtrái. Đội hình: 0 -3 – 6 – 9. Yc: Thực hiện động tác chính xác, kỹ thuật linh hoạt, tác phong nhanh nhẹn, t thếchuẩn mực – rèn luyện kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật. – Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh – xuÊt ph¸t tõ mét sè t thÕ kh¸c nhau: đúngmặt, vai hoặc lng hớng chạy. Yc: Biết cách chơi, chơi đúng luật, nhiệt tình có tính kỷ luật, phản xạ nhanh, đúng kỹthuật động tác, đảm bảo t thế liên hoàn. – Chạy bền: luyện tập cực bền. Giới thiệu hiện twongj cực điểm cách khắc phục.Yc: nắm chắc hiện tợng cách khắc phục- chạy hết cự ly phối hợp nhịp nhàng. II. Địa điểm, phơng tiện:- Trên sân trờng khô mát, sạch, còi, vạch xuất phát, đờng chạy, đích, bàn ghế GV. III.. tiến trình dạy- học:Nội dung ĐLPhơng pháp tổ chứcA.Phần mở đầu: 1 Tổ chức lớp: GV nhận lớp đáp lời, phổbiến ND yc bài giảng. 2 Khởi động: Xoay kỹ các khớp toàn thân.Tập bài TD giữa giờ tập ép hông. Tập các động tác bổ trợ cho chạy3 Kiểm tra bài cũ: 2-4 em. T thế đứng nghiêm, nghỉ, quay các hớng.B.Phần cơ bản 1 ĐHĐN: Ôn luyện- Đi đều dứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp. – Đi đều vòng phải, vòng trái.- Đội hình 0-3-6-9 Chú ý: Thực hiện đúng nhịp hô.T thế động tác chuẩn, đúng kỹ thuật, phố hợp nhịp nhàngbớc trớc đổi chân, bắt góckhi vòng 2 Chạy ngắn: trò chơi: chạy tiếp sức.2L 2L2L32 122- 4L 2- 4L2- 3L12 Cán sự điều khiển báo cáo h« lípchóc GV êX X X X X X X X X X XDàn ĐH khởi động cán sự hô. GV bao quát lớp.GV kiểm tra HS cho ®iÓm tõng emX ê X X X X X XX X X X XGV híng dẫn thị phạm HS quan sát tập luyệnChia nhóm tập luyện các cán sự hôGV bao quát sửa kĩ thuật Kiểm tra 1 số em đánh giáChia lớp 2 đội nam nữ bằng nhau. Chú ý: chạy về tới vạch xuất phát ngời kếtiếp mới đợc chạy, phát nhẹ vào vai bạn Xuất phát t thế đứng hớng mặt- vai hớngchạy và lng hớng chạy. Chú ý: phối hợp tốt động tác, t thế chuẩn ,phản xạ nhanh, đạp sau khoẻ hiệu quả. Chạy lng hớng chạy quay vòng 180nhanh động tác nhịp nhàng chắc3 Chạy bỊn: giíi thiƯu liªn tởng cực điểmCách khắc phục: ND SGK 38 Hiện tợng: khó thở, tức ngực, thở nhanh,nông Khắc phục: chạy chậm hít thở sâu dang tay,hít bằng mũi, thë ra b»ng 2 miƯng: 8 – 10 lÇn.- Lun tËp ch¹y cù ly: N: 800m, N: 600m Ch¹y hÕt cự ly, phối hợp nhịp nhàng taychân, thở- đảm bảo kĩ thuật bớc chạy, tốc độ quãng đờng.C.Phần kết thúc: Lớp chạy nhẹ nhàng thả lỏng 2-3 vòngRũ cơ bắp toàn thân Nhận xét- đánh giá- tuyên dơngHDVN: ôn phần ĐHĐN đã học Chạy cự ly: 40-60m tốc độ chạy 1500m2- 4LGV hớng dẫn chơi và làm trọng tàiĐH: X X X XX X X Xê GV híng dÉn kÜ thuËt ®éng t¸c®iỊu khiĨn HS tËp lunGV bao qu¸t KiĨm tra 1 số em đánh giáGV giới thiệu hiện tợng, cách khắc phụcĐH X X X X ê XX X X GV híng dÉn HS ch¹yChia nhóm 4 6 em Nam nữ riêngGV quan sát- động viên HS tập ĐH: X X XX ê X X X XGV nhËn xÐt híng dÉn NhËn xÐt giê häcX X X X X X XHD bµi tËp ônGV cho lớp giải tán HS đáp lờiTuần 4 Tiết 7Soạn :.. Giảng: ..thể dục Chạy ngắn chạy bền

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Top 13 series phim hay nhất trên Netflix

Next Post

Top 22 Cuốn Sách Hay Nên Đọc Trong Đời (2021)

Related Posts