Chọn Ngày Tốt Mua Vàng, Tấn Tài, Tấn Lộc

Xem ngày mua vàngTrước khi đi mua vàng, hầu hết mọi người thường chọn ngày tốt và tin rằng đời sống của mình sẽ như mong muốn, tốt đẹp hơn. Vậy làm thế nào để chọn được ngày tốt hợp bản mệnh của mình ?Mời bạn đọc tìm hiểu thêm list những ngày tốt để mua vàng trong năm 2021

Bạn đang xem: Chọn Ngày Tốt Mua Vàng, Tấn Tài, Tấn Lộc

Ngày Tốt Tháng 1 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 2 04/01/2021 22/11/2020 Xem 4 06/01/2021 24/11/2020 Xem 5 07/01/2021 25/11/2020 Xem 2 11/01/2021 29/11/2020 Xem 3 12/01/2021 30/11/2020 Xem 4 13/01/2021 01/12/2020 Xem 7 16/01/2021 04/12/2020 Xem Cn 17/01/2021 05/12/2020 Xem 2 18/01/2021 06/12/2020 Xem 5 21/01/2021 09/12/2020 Xem 6 22/01/2021 10/12/2020 Xem 7 23/01/2021 11/12/2020 Xem 3 26/01/2021 14/12/2020 Xem 4 27/01/2021 15/12/2020 Xem 5 28/01/2021 16/12/2020 Xem 6 29/01/2021 17/12/2020 Xem Ngày Tốt Tháng 2 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 4 03/02/2021 22/12/2020 Xem 5 04/02/2021 23/12/2020 Xem 6 05/02/2021 24/12/2020 Xem 5 11/02/2021 30/12/2020 Xem 6 12/02/2021 01/01/2021 Xem 3 16/02/2021 05/01/2021 Xem 7 20/02/2021 09/01/2021 Xem Cn 21/02/2021 10/01/2021 Xem 4 24/02/2021 13/01/2021 Xem 7 27/02/2021 16/01/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 3 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 6 05/03/2021 22/01/2021 Xem Cn 07/03/2021 24/01/2021 Xem 2 08/03/2021 25/01/2021 Xem 6 12/03/2021 29/01/2021 Xem 7 13/03/2021 01/02/2021 Xem Cn 14/03/2021 02/02/2021 Xem 4 17/03/2021 05/02/2021 Xem 5 18/03/2021 06/02/2021 Xem 6 19/03/2021 07/02/2021 Xem 2 22/03/2021 10/02/2021 Xem 3 23/03/2021 11/02/2021 Xem 4 24/03/2021 12/02/2021 Xem 7 27/03/2021 15/02/2021 Xem Cn 28/03/2021 16/02/2021 Xem 2 29/03/2021 17/02/2021 Xem 3 30/03/2021 18/02/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 4 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết Cn 04/04/2021 23/02/2021 Xem 2 05/04/2021 24/02/2021 Xem 3 06/04/2021 25/02/2021 Xem 2 12/04/2021 01/03/2021 Xem 3 13/04/2021 02/03/2021 Xem 7 17/04/2021 06/03/2021 Xem 4 21/04/2021 10/03/2021 Xem 5 22/04/2021 11/03/2021 Xem Cn 25/04/2021 14/03/2021 Xem 4 28/04/2021 17/03/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 5 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 3 04/05/2021 23/03/2021 Xem 5 06/05/2021 25/03/2021 Xem 6 07/05/2021 26/03/2021 Xem 3 11/05/2021 30/03/2021 Xem 4 12/05/2021 01/04/2021 Xem 5 13/05/2021 02/04/2021 Xem Cn 16/05/2021 05/04/2021 Xem 2 17/05/2021 06/04/2021 Xem 3 18/05/2021 07/04/2021 Xem 6 21/05/2021 10/04/2021 Xem 7 22/05/2021 11/04/2021 Xem Cn 23/05/2021 12/04/2021 Xem 4 26/05/2021 15/04/2021 Xem 5 27/05/2021 16/04/2021 Xem 6 28/05/2021 17/04/2021 Xem 7 29/05/2021 18/04/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 6 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 5 03/06/2021 23/04/2021 Xem 6 04/06/2021 24/04/2021 Xem 7 05/06/2021 25/04/2021 Xem 6 11/06/2021 02/05/2021 Xem 7 12/06/2021 03/05/2021 Xem 4 16/06/2021 07/05/2021 Xem Cn 20/06/2021 11/05/2021 Xem 2 21/06/2021 12/05/2021 Xem 5 24/06/2021 15/05/2021 Xem Cn 27/06/2021 18/05/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 7 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 7 03/07/2021 24/05/2021 Xem 2 05/07/2021 26/05/2021 Xem 3 06/07/2021 27/05/2021 Xem 7 10/07/2021 01/06/2021 Xem Cn 11/07/2021 02/06/2021 Xem 2 12/07/2021 03/06/2021 Xem 5 15/07/2021 06/06/2021 Xem 6 16/07/2021 07/06/2021 Xem 7 17/07/2021 08/06/2021 Xem 3 20/07/2021 11/06/2021 Xem 4 21/07/2021 12/06/2021 Xem 5 22/07/2021 13/06/2021 Xem Cn 25/07/2021 16/06/2021 Xem 2 26/07/2021 17/06/2021 Xem 3 27/07/2021 18/06/2021 Xem 4 28/07/2021 19/06/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 8 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 2 02/08/2021 24/06/2021 Xem 3 03/08/2021 25/06/2021 Xem 4 04/08/2021 26/06/2021 Xem 3 10/08/2021 03/07/2021 Xem 4 11/08/2021 04/07/2021 Xem Cn 15/08/2021 08/07/2021 Xem 5 19/08/2021 12/07/2021 Xem 6 20/08/2021 13/07/2021 Xem 2 23/08/2021 16/07/2021 Xem 5 26/08/2021 19/07/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 9 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 4 01/09/2021 25/07/2021 Xem 6 03/09/2021 27/07/2021 Xem 7 04/09/2021 28/07/2021 Xem 4 08/09/2021 02/08/2021 Xem 5 09/09/2021 03/08/2021 Xem 6 10/09/2021 04/08/2021 Xem 2 13/09/2021 07/08/2021 Xem 3 14/09/2021 08/08/2021 Xem 4 15/09/2021 09/08/2021 Xem 7 18/09/2021 12/08/2021 Xem Cn 19/09/2021 13/08/2021 Xem 2 20/09/2021 14/08/2021 Xem 5 23/09/2021 17/08/2021 Xem 6 24/09/2021 18/08/2021 Xem 7 25/09/2021 19/08/2021 Xem Cn 26/09/2021 20/08/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 10 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 6 01/10/2021 25/08/2021 Xem 7 02/10/2021 26/08/2021 Xem Cn 03/10/2021 27/08/2021 Xem 7 09/10/2021 04/09/2021 Xem Cn 10/10/2021 05/09/2021 Xem 5 14/10/2021 09/09/2021 Xem 2 18/10/2021 13/09/2021 Xem 3 19/10/2021 14/09/2021 Xem 6 22/10/2021 17/09/2021 Xem 2 25/10/2021 20/09/2021 Xem Cn 31/10/2021 26/09/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 11 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 3 02/11/2021 28/09/2021 Xem 4 03/11/2021 29/09/2021 Xem Cn 07/11/2021 03/10/2021 Xem 2 08/11/2021 04/10/2021 Xem 3 09/11/2021 05/10/2021 Xem 6 12/11/2021 08/10/2021 Xem 7 13/11/2021 09/10/2021 Xem Cn 14/11/2021 10/10/2021 Xem 4 17/11/2021 13/10/2021 Xem 5 18/11/2021 14/10/2021 Xem 6 19/11/2021 15/10/2021 Xem 2 22/11/2021 18/10/2021 Xem 3 23/11/2021 19/10/2021 Xem 4 24/11/2021 20/10/2021 Xem 5 25/11/2021 21/10/2021 Xem 3 30/11/2021 26/10/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 12 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 4 01/12/2021 27/10/2021 Xem 5 02/12/2021 28/10/2021 Xem 4 08/12/2021 05/11/2021 Xem 5 09/12/2021 06/11/2021 Xem 2 13/12/2021 10/11/2021 Xem 6 17/12/2021 14/11/2021 Xem 7 18/12/2021 15/11/2021 Xem 3 21/12/2021 18/11/2021 Xem 6 24/12/2021 21/11/2021 Xem 5 30/12/2021 27/11/2021 Xem Ngày Tốt Tháng 1 Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết 7 01/01/2022 29/11/2021 Xem Cn 02/01/2022 30/11/2021 Xem 5 06/01/2022 04/12/2021 Xem 6 07/01/2022 05/12/2021 Xem 7 08/01/2022 06/12/2021 Xem 3 11/01/2022 09/12/2021 Xem 4 12/01/2022 10/12/2021 Xem 5 13/01/2022 11/12/2021 Xem Cn 16/01/2022 14/12/2021 Xem 2 17/01/2022 15/12/2021 Xem 3 18/01/2022 16/12/2021 Xem 6 21/01/2022 19/12/2021 Xem 7 22/01/2022 20/12/2021 Xem Cn 23/01/2022 21/12/2021 Xem 2 24/01/2022 22/12/2021 Xem 7 29/01/2022 27/12/2021 Xem Cn 30/01/2022 28/12/2021 Xem 2 31/01/2022 29/12/2021 Xem

1. Mua vàng có cần thiết phải chọn ngày không?

22/11/2020 Xem24 / 11/2020 Xem25 / 11/2020 Xem29 / 11/2020 Xem30 / 11/2020 Xem01 / 12/2020 Xem04 / 12/2020 Xem05 / 12/2020 Xem06 / 12/2020 Xem09 / 12/2020 Xem10 / 12/2020 Xem11 / 12/2020 Xem14 / 12/2020 Xem15 / 12/2020 Xem16 / 12/2020 Xem17 / 12/2020 Xem22 / 12/2020 Xem23 / 12/2020 Xem24 / 12/2020 Xem30 / 12/2020 Xem01 / 01/2021 Xem05 / 01/2021 Xem09 / 01/2021 Xem10 / 01/2021 Xem13 / 01/2021 Xem16 / 01/2021 Xem22 / 01/2021 Xem24 / 01/2021 Xem25 / 01/2021 Xem29 / 01/2021 Xem01 / 02/2021 Xem02 / 02/2021 Xem05 / 02/2021 Xem06 / 02/2021 Xem07 / 02/2021 Xem10 / 02/2021 Xem11 / 02/2021 Xem12 / 02/2021 Xem15 / 02/2021 Xem16 / 02/2021 Xem17 / 02/2021 Xem18 / 02/2021 Xem23 / 02/2021 Xem24 / 02/2021 Xem25 / 02/2021 Xem01 / 03/2021 Xem02 / 03/2021 Xem06 / 03/2021 Xem10 / 03/2021 Xem11 / 03/2021 Xem14 / 03/2021 Xem17 / 03/2021 Xem23 / 03/2021 Xem25 / 03/2021 Xem26 / 03/2021 Xem30 / 03/2021 Xem01 / 04/2021 Xem02 / 04/2021 Xem05 / 04/2021 Xem06 / 04/2021 Xem07 / 04/2021 Xem10 / 04/2021 Xem11 / 04/2021 Xem12 / 04/2021 Xem15 / 04/2021 Xem16 / 04/2021 Xem17 / 04/2021 Xem18 / 04/2021 Xem23 / 04/2021 Xem24 / 04/2021 Xem25 / 04/2021 Xem02 / 05/2021 Xem03 / 05/2021 Xem07 / 05/2021 Xem11 / 05/2021 Xem12 / 05/2021 Xem15 / 05/2021 Xem18 / 05/2021 Xem24 / 05/2021 Xem26 / 05/2021 Xem27 / 05/2021 Xem01 / 06/2021 Xem02 / 06/2021 Xem03 / 06/2021 Xem06 / 06/2021 Xem07 / 06/2021 Xem08 / 06/2021 Xem11 / 06/2021 Xem12 / 06/2021 Xem13 / 06/2021 Xem16 / 06/2021 Xem17 / 06/2021 Xem18 / 06/2021 Xem19 / 06/2021 Xem24 / 06/2021 Xem25 / 06/2021 Xem26 / 06/2021 Xem03 / 07/2021 Xem04 / 07/2021 Xem08 / 07/2021 Xem12 / 07/2021 Xem13 / 07/2021 Xem16 / 07/2021 Xem19 / 07/2021 Xem25 / 07/2021 Xem27 / 07/2021 Xem28 / 07/2021 Xem02 / 08/2021 Xem03 / 08/2021 Xem04 / 08/2021 Xem07 / 08/2021 Xem08 / 08/2021 Xem09 / 08/2021 Xem12 / 08/2021 Xem13 / 08/2021 Xem14 / 08/2021 Xem17 / 08/2021 Xem18 / 08/2021 Xem19 / 08/2021 Xem20 / 08/2021 Xem25 / 08/2021 Xem26 / 08/2021 Xem27 / 08/2021 Xem04 / 09/2021 Xem05 / 09/2021 Xem09 / 09/2021 Xem13 / 09/2021 Xem14 / 09/2021 Xem17 / 09/2021 Xem20 / 09/2021 Xem26 / 09/2021 Xem28 / 09/2021 Xem29 / 09/2021 Xem03 / 10/2021 Xem04 / 10/2021 Xem05 / 10/2021 Xem08 / 10/2021 Xem09 / 10/2021 Xem10 / 10/2021 Xem13 / 10/2021 Xem14 / 10/2021 Xem15 / 10/2021 Xem18 / 10/2021 Xem19 / 10/2021 Xem20 / 10/2021 Xem21 / 10/2021 Xem26 / 10/2021 Xem27 / 10/2021 Xem28 / 10/2021 Xem05 / 11/2021 Xem06 / 11/2021 Xem10 / 11/2021 Xem14 / 11/2021 Xem15 / 11/2021 Xem18 / 11/2021 Xem21 / 11/2021 Xem27 / 11/2021 Xem29 / 11/2021 Xem30 / 11/2021 Xem04 / 12/2021 Xem05 / 12/2021 Xem06 / 12/2021 Xem09 / 12/2021 Xem10 / 12/2021 Xem11 / 12/2021 Xem14 / 12/2021 Xem15 / 12/2021 Xem16 / 12/2021 Xem19 / 12/2021 Xem20 / 12/2021 Xem21 / 12/2021 Xem22 / 12/2021 Xem27 / 12/2021 Xem28 / 12/2021 Xem29 / 12/2021 XemChọn ngày tốt mua và bán, thực thi việc làm quan trọng đã trở thành nét văn hóa truyền thống trong phong tục người Việt. Việc mua vàng cũng vậy, bởi vàng vốn dĩ được xem là gia tài tích góp có giá trị .

Chọn ngày tốt mua vàng sẽ mang lại nhiều may mắn, thành công cho công việc cũng như cuộc sống của chủ nhân. Hơn nữa, vàng còn để đầu tư, mang nhiều ý nghĩa đối với con đường phát triển sự nghiệp. xem ngay mua vang

Chọn ngày mua vàng giúp ngày càng tăng vận tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt so với ai làm ăn kinh doanh thương mại thì sẽ thăng quan tiến chức, tăng trưởng thuận tiện, có nhiều thời cơ để lan rộng ra quy mô làm ăn. Nhờ vậy mà đời sống trở nên dư giả, tự do, niềm hạnh phúc hơn .

2. Cách chọn ngày tốt mua vàng để gặp may mắn, tài lộc

Đọc thêm : Xem tử vi 2021 tuổi MÙI sinh năm 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

xem ngay mua vang

Khi chọn ngày tốt mua vàng, bạn đọc quan tâm bảo vệ 3 yếu tố dưới đây .

Lựa chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu

Ngày đẹp là những ngày phải có sao tốt chiếu. Mỗi vì sao sẽ có mang những ý nghĩa may mắn riêng, phù hợp với mục đích bạn mua vàng. Cụ thể:

 • Sao Thiên đức hợp: Tốt cho việc kinh doanh, buôn bán sau này.
 • Sao Thiên quý: Sao này tốt cho những ai làm công việc văn phòng, nhà đất, tư vấn viên.
 • Sao Thiên Phúc: Công việc thăng tiến, tốt cho những ai chuẩn bị nhận chức vụ, chuyển nơi công tác.
 • Sao Thiên Tài: Tốt cho khai trương, mở hàng, làm ăn buôn bán.
 • Sao Tuế hợp: Tốt cho mọi việc, xua đuổi vận đen, mang tới may mắn trong cuộc sống.
 • Sao Thiên Phú: Tốt cho khởi đầu xây dựng công việc.
 • Sao Đa Tài: Tốt cho việc mua bán, nhập hàng, mở kho.

Chọn ngày mua vàng không xung với tuổi

Tiếp theo để lựa chọn được ngày mua đẹp thì điều bạn đọc cần chăm sóc là chọn ngày không xung khắc với tuổi. Nếu ngày đó đẹp nhưng khắc tuổi thì cũng sẽ không mang tới những điều tốt đẹp như bạn mong ước .Để tránh được ngày xung khắc thì phải dựa vào 3 yếu tố : Ngũ hành – Thiên can – Địa chi. Mỗi người sẽ sinh vào ngày, tháng, năm sinh khác nhau và có mệnh, Thiên can, Địa chi khác nhau. Chỉ cần so sánh những yếu tố ddos với mệnh, Thiên can, Địa chi trong ngày để xem đó có phải ngày xung khắc cần tránh không .Về ngũ hành cần chú ý quan tâm quy luật : Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Chẳng hạn nếu như bạn thuộc mệnh Mộc thì nên tránh ngày Thổ và ngày Kim .Xem thêm : Hướng xây nhà hợp tuổi Quý Mão 1963 Nam – Nữ chuẩn tử vi & phong thủyVề Thiên can :

 • Giáp mộc: Khắc Mậu -Xung Canh
 • Ất mộc: Khắc Kỷ – Xung Tân
 • Bính hỏa: Khắc Canh – Xung Nhâm
 • Đinh hỏa: Khắc Tân – Xung Quý
 • Mậu thổ: Khắc Nhâm – Xung Giáp
 • Kỷ thổ: Khắc Quý – Xung Ất
 • Canh kim: Khắc Giáp- Xung Bính
 • Tân kim: Khắc Ất – Xung Đinh
 • Nhâm thủy: Khắc Bính – Xung Mậu
 • Quý thủy: Khắc Đinh – Xung Kỷ

Về địa chi : Có 12 địa chi, tích hợp với nhau tạo thành 3 bộ tứ hành xung. Đây là những cặp cần phải tránh phối hợp với nhau .

 • Bộ 1: Thìn – Tuất, Sửu – Mùi;
 • Bộ 2: Dần – Thân, Tỵ – Hợi;
 • Bộ 3: Tý – Ngọ, Mão – Dậu;

Ngoài ra, cần tránh 06 cặp địa chi tương hại : Dậu – Tuất ; Thân – Hợi ; Mùi – Tý ; Ngọ – Sửu ; Tị – Hợi ; Mão – Thìn

Tiến hành mua vàng vào giờ tốt

Chọn giờ hoàng đạo mua vàng cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, bạn không chọn được ngày đẹp để mua vàng thì cũng có thể kích hoạt vận may bằng cách chọn giờ tốt. Còn nếu mua vàng trong ngày đẹp, giờ hoàng đạo thì tài lộc tăng gấp bội phần.

Để suôn sẻ nhất thì bạn nên phối hợp được cả 3 yếu tố : Ngày đẹp, tránh ngày xung khắc với tuổi và giờ hoàng đạo. Tuy việc xem ngày đẹp không quá phức tạp thế nhưng mất nhiều thời hạn, nếu không phải người có kỹ năng và kiến thức thì sẽ dễ nhầm lẫn .Bởi vậy, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tính năng “ xem ngày mua vàng ” của mvatoi.com.vn. Chỉ bằng vài bước tra cứu, bạn đã chọn được ngày đẹp, giờ đẹp hợp với bản mệnh, Thiên can, Địa chi của mình .Xem thêm : Những hình xăm hợp tuổi Nhâm Thân 1992 giúp gia chủ gặp hái Tài Lộc

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Sao Vân Hớn là gì, tốt hay xấu? Cách cúng sao Vân Hớn (Vân Hán) 2021

Next Post

Tư vấn: Phong thủy tuổi Ngọ hợp màu gì để phát tài phát lộc

Related Posts