Hàm so sánh trong Excel

- Advertisement -– Advertisement –

Hàm so sánh trong Excel

Sử dụng các toán tử so sánh trong Excel để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không, nếu một giá trị lớn hơn giá trị khác, nếu một giá trị nhỏ hơn giá trị khác, v.v.

Hàm so sánh bằng

Bằng với toán tử (=) trả về TRUE nếu hai giá trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

Bạn đang đọc: Hàm so sánh trong Excel

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 bằng với giá trị trong ô B1. Luôn khởi đầu một công thức với dấu bằng ( = ) .2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử bằng .

Giải thích : nếu hai giá trị ( số hoặc chuỗi văn bản ) bằng nhau, hàm IF trả về Có, nếu không, nó sẽ trả về Không .

Hàm so sánh lớn hơn

Giá trị lớn hơn toán tử (>) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lớn hơn giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới .

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 lớn hơn giá trị trong ô B1 .2. Hàm OR bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn toán tử .

Giải thích : hàm OR này trả về TRUE nếu tối thiểu một giá trị lớn hơn 50, nếu không, nó trả về SAI .

Hàm so sánh bé hơn

Toán tử nhỏ hơn toán tử (<) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất nhỏ hơn giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới .

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 nhỏ hơn giá trị trong ô B1 .2. Hàm AND bên dưới sử dụng toán tử nhỏ hơn toán tử .

Giải thích: hàm AND này trả về TRUE nếu cả hai giá trị nhỏ hơn 80, nếu không, nó trả về SAI.

Hàm so sánh lớn hơn hoặc bằng

Giá trị lớn hơn hoặc bằng toán tử (> =) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới .

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1 .2. Hàm COUNTIF bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng toán tử .

Giải thích : hàm COUNTIF này đếm số lượng ô lớn hơn hoặc bằng 10 .

Hàm so sánh bé hơn hoặc bằng

Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng toán tử (<=) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới .

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 nhỏ hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1 .2. Hàm SUMIF bên dưới sử dụng toán tử nhỏ hơn hoặc bằng toán tử .

Giải thích : hàm SUMIF này tính tổng những giá trị trong khoanh vùng phạm vi A1 : A5 nhỏ hơn hoặc bằng 10 .

Hàm so sánh không bằng

Toán tử không bằng (<>) trả về TRUE nếu hai giá trị không bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới .

Giải thích : công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô A1 không bằng giá trị trong ô B1 .2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử không bằng toán tử .

Giải thích : nếu hai giá trị ( số hoặc chuỗi văn bản ) không bằng nhau, hàm IF trả về Không, nếu không, nó trả về Có .

Tag:

so sánh trong excel
hàm so sánh trong excel
so sánh 2 cột trong excel
hàm so sánh chuỗi trong excel
so sánh dữ liệu 2 cột trong excel
so sánh dữ liệu giữa 2 file excel
hàm so sánh giá trị trong excel
lệnh so sánh trong excel
công thức so sánh trong excel
hàm so sánh lớn nhỏ trong excel
hàm so sánh 2 cột trong excel
hàm so sánh giá trị 2 cột trong excel
cách so sánh 2 cột trong excel
phép so sánh trong excel
cách so sánh giá trị 2 cột trong excel
cách so sánh trong excel
so sánh 2 chuỗi trong excel
so sánh 2 cột dữ liệu trong excel
so sánh 2 bảng excel
hàm so sánh ngày tháng trong excel
so sánh dữ liệu giữa 2 sheet
các hàm so sánh trong excel
hàm so sánh dữ liệu trong excel
hàm so sánh chuỗi excel

Source: https://expgg.vn
Category: Thông tin

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Hướng dẫn cách sử dụng Onenote cho người mới hiệu quả, chi tiết nhất

Next Post

Hướng dẫn cách thêm, chỉnh sửa, xóa trang web mặc định trên Chrome

Related Posts